(ข่าวที่ 93/2566) วศ.อว. Open House เยี่ยมชมภารกิจ “กองสอบเทียบเครื่องมือวัด”

F17 1 F17 2

F17 3 F17 4

 

            เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานและเยี่ยมชมภารกิจของกองสอบเทียบเครื่องมือวัด (สค.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ ของ วศ. กว่า 190 คน ณ ชั้น 1-3 อาคารมาตรวิทยาและศูนย์สารนิเทศวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทั้งนี้ กิจกรรม Open House ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจสำคัญในแต่ละด้านของ วศ. ในการให้บริการภาคประชาชน ผู้ประกอบการและการวิจัยพัฒนา
            กองสอบเทียบเครื่องมือวัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีหน้าที่ให้บริการด้านการวัดและสอบเทียบมาตรฐานการวัด เครื่องมือวัดและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนขีดความสามารถ ด้านการวัดของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้ที่สนใจรับบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กองสอบเทียบเครื่องมือวัด โทร. 0 2201 7316 และ 0 2201 7324 ในวันและเวลาราชการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor