(ข่าวที่ 92/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

F16 2 F16 3

F16 4 F16 1

 

            เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. เรื่อง หัวข้อ “กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy” เพื่อบุคลากรในกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรโดยการสร้างการรับรู้ ความสำคัญของการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่วมกันป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ของระบบราชการให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโท เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหารและข้าราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยเฉพาะข้าราชการที่เข้ารับการบรรจุใหม่เพื่อเป็นการปลูกฝัง ปลุกจิตสำนึก และสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)
          ทั้งนี้ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เป็นเทศกาลวันปีใหม่ไทยที่มีการมอบของขวัญ การให้ของกำนัล ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการทุกท่าน ได้ร่วมกันประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และถ่ายทอดนโยบายนี้ให้แก่บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อป้องกันการที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของกรมต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor