(ข่าวที่ 91/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร หนุนผู้ประกอบการสร้างอาชีพ รายได้ อย่างยั่งยืน

 F15 3 F15 2

F15 1 F15 4

 

             วันที่ 15 -17 มี.ค. 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน(สพ.ทช.) ได้รับเชิญจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นวิทยากรในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ณ อาคารอเนกประสงค์ ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
           จากการที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท พบว่ามีหลายครัวเรือนปลูกพืชสมุนไพรเป็นจำนวนมากเล็งเห็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยการแปรรูปสมุนไพรเพื่อยกระดับการประกอบการด้านสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างอาชีพ รายได้ เกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน จึงประสานงานกับกลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อมาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ โดยผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงการเตรียมสมุนไพร และการแปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ การผลิตลูกประคบสมุนไพร น้ำมันนวดสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร สบู่เหลวขมิ้นชันผสมน้ำผึ้ง และสบู่กลีเซอรีนขมิ้นชันผสมน้ำผึ้งรวมถึงวิธีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ มีผู้เข้ารับการอบรม 30 ราย
          ผลจากการฝึกอบรมในครั้งนี้คาดว่าประชาชนในพื้นที่จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor