(ข่าวที่ 90/2566) วศ.อว. จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช้ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตู้ดูดไอระเหยสารเคมี”

F14 2 F14 4

F14 1 F14 3

 

             วันที่ 15-16 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช้ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตู้ดูดไอระเหยสารเคมี” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร. ประไพพิศ แจ่มสุกใส เทอร์ไน จากบริษัท อินโนเวแลบ ดีไซด์ จำกัด และประธานมูลนิธิความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ผู้ช่วยภาคปฏิบัติ นางสาวขนิษฐา เกิดผล และนางสาวกชกร โพธิ์สุวรรณ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 42 คน
            หลักสูตรดังกล่าวได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการใช้ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตู้ดูดไอระเหยสารเคมีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
            ท่านที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ พศ. สามารถติดตามได้ที่ https://blpd.dss.go.th หรือกดติดตาม FB : DSS Academy หรือโทร 0-2201-7452-3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor