(ข่าวที่ 89/2566) วศ.อว. จัดอบรมนักวิทย์ฯ หนุนศักยภาพการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในศูนย์ทดสอบด้านวัสดุ

 F13 1 F13 3

F13 2 F13 4

 

               15-16 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองวัสดุวิศวกรรม ได้ดำเนินการโครงการศูนย์ทดสอบสำหรับงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบที่อยู่ในโครงการฯ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจองเครื่องมือ และสามารถบริหารจัดสรรเวลาเข้าใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในศูนย์ทดสอบด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย หลักสูตรภาคทฤษฎีการใช้เครื่อง X-ray Diffractometer (XRD) และ X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF) และหลักสูตรภาคปฏิบัติการใช้เครื่อง X-ray Diffractometer (XRD) และ X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF) โดยได้รับเกียรติจาก นายกุลนันท์ พรล้ำฟ้า วิศวกรอาวุโส (ฝ่ายบริการ) จาก บริษัท BRUKER มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 320 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ และอาคารห้องปฏิบัติงานเซรามิกและโรงงานต้นแบบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor