(ข่าวที่ 85/2566) วศ. ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17065 : 2012 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ”

F10 3 F10 1

F10 2 F10 4

 

             วันที่ 8-9 มีนาคม 2566 กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการรับรองผลิตภัณฑ์ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17065 ดังนั้นเพื่อเป็นการทบทวนและให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับบุคลากรเดิมและบุคลากรใหม่ รผ.วศ. จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC 17065 : 2012 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี นายกมล เอื้อชินกุล, นางปัญญาดา พัวสกุล และนางสาวอรธินี พยัคฆะญาติ จากสถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor