(ข่าวที่ 83/2566) วศ.อว. ประชุมหารือทีมวิจัย สกสว. ร่วมขับเคลื่อน “การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของ ประเทศ (NQI)”

 

F8 4 F8 3

F8 2 F8 1

 

              9 มีนาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมนักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและต้อนรับคณะทีมนักวิจัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หัวหน้าโครงการ “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สาขาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2” โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในโอกาสเข้าประชุมหารือประเด็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ของประเทศ (NQI) ภายใต้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น6 อาคา ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

            การประชุมหารือในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยน แนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนให้ระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยในด้าน “การพัฒนาระบบ NQI ให้เกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่ตอบสนองโจทย์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาในองค์รวมที่เอื้อให้เกิดการพัฒนากระบวนการตลอด value chain ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย การส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับกิจกรรมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม การผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และกลไกการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้มีความยืดหยุ่น มีระบบการติดตามและกำกับที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

            ในช่วงการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และนิทรรศการ วศ. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานต่างๆ อาทิ ด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่ออนาคตและเทคโนโลยีชีวภาพ ,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ,อุตสาหกรรมสุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ ฯลฯ ซึ่งผลจากการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะได้นำไปสู่การพัฒนาระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor