(ข่าวที่ 80/2566) วศ.อว. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา มศว. ศึกษาดูงานกองเทคโนโลยีชุมชน กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว

F06 2 F06 3

F06 1 F06 4

 

            วันที่ 9 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยดร.สายจิต ดาวสุโข หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาเซรามิก กว่า 35 คน อาคาร 9 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
           การศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะอาจารย์และนักศึกษาฯ ได้ศึกษาดูขั้นตอนการผลิตเซรามิก การลงลาย การเคลือบ ระยะเวลาและความร้อนที่ใช้ในการเผา นอกจากนี้นักวิทยาศาตร์นำเยี่ยมชมห้องปฏบัติการเครื่องมือทดสอบต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงาน
            ทั้งนี้ทางกลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้วได้มอบแม่พิมพ์ให้แก่นักศึกษา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา กระบวนการผลิตเซรามิกต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor