(ข่าวที่ 77/2566) วศ.อว. ขับเคลื่อนสตูลโมเดลต่อเนื่อง พร้อมเก็บตัวอย่างขยะไมโครพลาสติกในพื้นที่บริเวณอุทยานธรณีโลกสตูล

F03 7 F03 8

F03 6 F03 5

 

            วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ดร.โอบเอื้อ อิ่มวิทยา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองวัสดุวิศวกรรมและทีมนักวิจัย เดินทางลงพื้นที่ จ.สตูล ปฏิบัติภารกิจการสำรวจการจัดการขยะ และเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม สนับสนุนข้อมูลโครงการสำรวจปริมาณไมโครพลาสติกในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล
            ทีมนักวิจัย วศ. ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมทางทะเลพร้อมเก็บตัวอย่างขยะไมโครพลาสติกโดยรอบบริเวณเกาะหลีเป๊ะเพื่อนำไปวิเคราะห์ ทดสอบในห้องปฏิบัติการ และนำข้อมูลมาวางแผนเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม บริเวณรอบอุทยานฯ บนเกาะสาหร่าย เกาะหลีเป๊ะ และศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมสี่เสือ อว. และหน่วยงานอื่นๆ ของ อว. และที่เกี่ยวข้องต้องรวมพลังขับเคลื่อนนำองค์ความรู้พร้อมเทคโนโลยีไปบริหารจัดการให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้มีความสวยงามและพัฒนาส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor