(ข่าวที่ 76/2566) ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ วศ. ประจำปี 2565

           F04

             เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกข้าราชการของ วศ. ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ การครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและผลงานดีเด่น ซึ่งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่นของ วศ. ได้แก่

            1. นางสาวจิรสา กรงกรด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค เริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2537 โดยมีผลงานดีเด่น คือ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ การประปาส่วนภูมิภาค และ อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานการณ์โควิด-19
            2. นางสาววราภรณ์ ศรีชาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม เริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 โดยมีผลงานดีเด่น คือ ดำเนินการเรื่องการสรรหาและเลือกสรร ข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป ในช่วงเตรียมปรับเปลี่ยนสถานะจากส่วนราชการเป็นองค์กรมหาชน และทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน ขั้นค่าจ้าง ค่าตอบแทน และดูแลระบบจ่ายตรงของส่วนราชการทั้งระบบ
           วศ. ขอแสดงความยินดี ชื่นชม กับข้าราชการดีเด่น ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จนมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น สมควรยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และกระทำความดีตลอดไป
           ทั้งนี้ ข้าราชการ วศ. อว. ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี 2565 จะเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงในโอกาสต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor