(ข่าวที่ 74/2566) วศ.อว. ลงพื้นจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร จ.น่าน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

F02 2 F02 3

F02 1 F02 4

 

           วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร  (เกลือขัดผิว ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์บำรุงผม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับอากาศชนิดเหลว)  ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดน่าน  และจังหวัดใกล้เคียง  ณ  โรงแรมน้ำทองน่าน ตำบลดู่ใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 34 ราย  ในการอบรมครั้งนี้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมสมุนไพร การเลือกวัตถุดิบ  การจัดการที่เหมาะสมในการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ  ให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor