(ข่าวที่50/2566) วศ. พัฒนาความรู้ด้านข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของ ม.บูรพา

 E26 3 E26 1 E26 4 E26 2

 

            วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) สนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนางภัทรภร ธนะภาวริศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในพื้นที่ EEC สามารถนำความรู้ด้านระบบคุณภาพไปใช้ในการทำงาน การอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจโดยมีผู้เข้าอบรมมากกว่า 80 คน โดยในอนาคต วศ. และมหาวิทยาลัยบูรพาวางแผนบรรจุหัวข้อดังกล่าวเป็นหลักสูตรประจำภาควิชารวมถึงความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ
           ผู้สนใจเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ สามารถติดต่อกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร.0 2201 7452-53 หรือเยี่ยมชมเวปไซต์ https://blpd.dss.go.th

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor