(ข่าวที่47/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสพริกไทยสุไหงอุเป ณ จังหวัดสตูล

E21 4 E21 2

E21 3 E21 1

 

            ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยทีมนักวิจัยของกองเทคโนโลยีชุมชน ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสพริกไทยสุไหงอุเป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญในโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และสูตรอาหารเฉพาะถิ่นจากพริกไทยสุไหงอุเป ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
            ปัจจุบันสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเนื่องจากได้รับการรับรองเป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลก โดยหลายหน่วยงานอยู่ระหว่างการพัฒนาจังหวัดสตูลในทุกด้านเพื่อรองรับการเป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลก พริกไทยสุไหงอุเปเป็นพริกไทยพื้นถิ่นที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดสตูล มีเม็ดขนาดเล็ก มีรสเผ็ด และกลิ่นหอมฉุนที่เป็นเอกลักษณ์ เกษตรกรในพื้นที่อยู่ระหว่างขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อสร้างสินค้าที่เป็น อัตลักษณ์ของจังหวัด โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการแปรรูปโดยใช้พริกไทยสุไหงอุเปเป็นวัตถุดิบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชในท้องถิ่น ผลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสพริกไทยสุไหงอุเปที่มีรสชาติเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และมีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่มาตรฐานกำหนด ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปผลิตซอสพริกไทยที่มีอัตลักษณ์เป็นสินค้าของชุมชน ช่วยส่งเสริมพริกไทยสุไหงอุเปให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสตูล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor