(ข่าวที่44/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

E19 1 E19 4

E19 3 E19 2

 

             เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) นำโดยนางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโลกยิ้ม จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และหารือเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor