(ข่าวที่42/2566) วศ.อว. จัดกิจกรรมเรียนรู้การเขียนเอกสารอ้างอิงผลงานวิชาการตามมาตรฐานสากล มุ่งผลักดันวารสารผลงานวิชาการของกรม สู่มาตรฐานระดับชาติ

E17 2 E17 1

E17 3 E17 4

 

            3 กุมภาพันธ์ 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเอกสารอ้างอิงในผลงานวิชาการ ณ ห้องฝึกอบรม 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรของ วศ. สามารถเขียนเอกสารอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเกณฑ์ประเมินที่สำคัญของการก้าวสู่การเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ วศ. มีเป้าหมายผลักดันวารสารผลงานวิชาการของ วศ. (Bulletin of Applied Science) สู่การเป็นวารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center หรือ TCI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor