(ข่าวที่41/2566) วศ.อว. สร้างจิตสำนึกบุคลากร ขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

E16 2 E16 4

E16 3 E16 1

 

            วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) มอบหมาย ดร.พจมาน ท่าจีน รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. เรื่อง กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA DSS DAY 2023) เพื่อเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรและให้บุคลากร วศ. เล็งเห็นความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยได้รับเกียรติ จากผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกอบด้วย นายเทอดธรรม สังขพันธานนท์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และนายวิน จิตรไกรสร เจ้าพนักป้องกันการทุจริตชำนาญการ เป็นวิทยากร โดยมีบุคลากร วศ. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
            ทั้งนี้ ดร.พจมาน ท่าจีน กล่าวว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือการประเมิน ITA เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเพื่อพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานรัฐทั่วประเทศ ให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร โดยผลการประเมินจะช่วยให้สามารถนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยที่ผ่านมา วศ. เข้ารับการประเมินโดยสรุปคะแนนภาพรวมได้ 89.29 คะแนน ซึ่งถือว่าได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (87.57 คะแนน) และในปีงบประมาณนี้ ผู้บริหาร วศ. ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนไปด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส โดยจัดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. ในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร วศ. และชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งประเด็นที่ต้องพัฒนาและนำไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อขับเคลื่อน วศ. ให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต จากการมีส่วนร่วมกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ นำไปสู่การยกระดับการบริหารหน่วยงานที่ดี เสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้บุคลากร วศ. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรมต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor