(ข่าวที่39/2566) วศ. จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหน่วยบริหารจัดการความตกลงร่วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA)”

E13 2 E13 3

E13 1 E13 4

 

           กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) ได้ดำเนินการฝึกอบรมเรื่อง : หลักสูตรการพัฒนาหน่วยบริหารจัดการความตกลงร่วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2566 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์ ,นายพัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์ ,นางสาวอัญชุลี วัชรมุสิก ,นางสาวศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์ ,นางสาวพัชรินทร์ ไพรกุล เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจประเมินขั้นตอนและแบบฟอร์มการตรวจประเมิน และเทคนิคการตรวจประเมินในรูปแบบ Peer Evaluation รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor