(ข่าวที่38/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมหลักสูตร “ระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)”

 A252 A251

 A253 A25

 

            วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) โดย กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) จัดอบรมหลักสูตร “ระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายกิตติไว รัตนะสินชัย ที่ปรึกษาระบบคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร นายเศรษฐยุส เเสงประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและคลังสินค้าบริษัท ฟู้ด โค้ทติ้งส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และ
นายยุทธภูมิ สัมพันธารักษ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 33 คน
           หลักสูตรดังกล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหาร ยา และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอาหาร เพื่อให้สะอาด ปลอดภัย ปราศจากอันตรายทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพก่อนจะส่งสินค้านั้นไปจำหน่ายให้ผู้บริโภค และส่งเสริมให้ผู้ที่ทำงานในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอาหารนั้นมีความรู้ความเข้าใจในระบบ HACCP
ท่านที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ พศ. สามารถติดตามได้ที่ https://blpd.dss.go.th หรือกดติดตาม FB : DSS Academy หรือโทร 0-2201-7452-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor