(ข่าวที่37/2566) วศ.อว. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝึกอบรมหลักสูตรวัฒนธรรมจีนฯ ครั้งที่ 2 รองรับการขยายภารกิจขององค์กร

B23 4  B23 1

B23 3  B23 2

 

            วันที่ 31 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวัฒนธรรมจีนที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวต้อนรับ อาจารย์บัณฑิต ชยานันต์นุกูล อาจารย์เหยินอวี่ถิง อาจารย์จ้าวเจ๋อ อาจารย์เฉิน จื่อหง และนางอุไรวรรณ จันทรายุ จากสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ซึ่งมีบุคลากร วศ. ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 44 คน ณ ห้องประชุม 320 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
            การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1 (HSK1) และภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2 (HSK2) โดยในวิชา “การเขียนพู่กันจีน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร วศ. มีองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมจีนและทักษะด้านภาษาจีน เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน รองรับการขยายภารกิจของ วศ. ที่มีความเกี่ยวข้องกับจีนหรือใช้ภาษาจีนในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor