(ข่าวที่36/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมหลักสูตร “การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย”

 B22 4  B22 1

B22 2  B22 3

           

              วันที่ 30-31 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) จัดอบรมหลักสูตร “การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.องอาจ ธเนศนิตย์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.จรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์ ผู้บริหาร บริษัท ลอยด์ เคมิคอลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ ดร.ศันศนีย์ บุญสาลี นักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 62 คน
             หลักสูตรดังกล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการควบคุมและจัดการสารเคมีอันตราย การจำแนกประเภทและติดฉลากสารเคมีตามระบบ GHS วิธีการควบคุมสารเคมีอันตราย การจัดเก็บ การจัดการข้อมูลและการเคลื่อนย้ายสารเคมี แนวทางการจัดการสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบัติการ
             ท่านที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ พศ. สามารถติดตามได้ที่ https://blpd.dss.go.th หรือกดติดตาม FB : DSS Academy หรือโทร 0-2201-7452-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor