(ข่าวที่35/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนากรรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อให้เกิดมาตรฐานกระบวนการผลิต และการกำหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบในการย้อมจากธรรมชาติสำหรับผ้าทอ”

B21 2  B21 1

B21 3  B21 4

 

            เมื่อวันที่ 23 – 25 มกราคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น กองเทคโนโลยีชุมชน ได้ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนากรรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อให้เกิดมาตรฐานกระบวนการผลิต และการกำหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบในการย้อมจากธรรมชาติสำหรับผ้าทอ” ณ ศาลา SML บ้านดอนมูล ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ให้กับผู้ประกอบการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเตรียมและการทำความสะอาดเส้นไหม การสกัดสีธรรมชาติให้สีติดคงทนทดแทนการย้อมด้วยสีเคมีเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าทอได้อีกด้วย
            ผลจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำพูนสามารถนำเทคโนโลยีการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติไปปรับใช้ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าทอสามารถยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สร้างรายได้ให้กับชุมชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor