(ข่าวที่33/2566) 132 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งมั่นส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน

B19 3  B19 1

B19 4  B19 2

 

            วันที่ 30 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีอายุครบรอบ 132 ปี ตั้งเป้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศให้เข้มแข็งในด้านการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
            ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า พัฒนาการของ วศ. เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2434 ก้าวสู่ยุคเปลี่ยนผ่านและมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวไกล ด้วยการสร้างมาตรฐานและบริการทางด้าน วทน. ครอบคลุมทั้งการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ งานรับรองบริการและผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสนับสนุนภาคบริการสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนการบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศ
ก้าวย่างสู่ปีที่ 133 นับเป็นปีที่มีความท้าทายจากสภาพการณ์ที่ผันผวนไม่แน่นอน ทำให้ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตวิถีใหม่รองรับ Technology disruption โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล และปรับรูปแบบการบริหารงานเพื่อการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะหน่วยบริการทางวิทยาศาสตร์แห่งแรก เป็นห้องปฏิบัติการกลางที่สำคัญของประเทศ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ จะยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม โดยตั้งเป้าพัฒนาองค์ความรู้ในการขยายขอบข่ายงานบริการและเสริมสร้างพันธมิตร
            สำหรับบรรยากาศภายในงานพิธีทำบุญฯ มีบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการให้เกียรติมาร่วมในพิธี และผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและเอกชน มาร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อเป็นสาธารณกุศล เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชมงคล บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor