(ข่าวที่31/2566) วศ. Open House เชิญบุคลากรภายใน เยี่ยมชมภารกิจ "กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ" แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณาการ

 

B17 2  B17 4

B17 1  B17 3

 

           วันที่ 27 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานและเยี่ยมชมกิจกรรม Open House 2023 พร้อมด้วยผู้บริหาร วศ. และบุคลากร วศ. กว่า 100 คน ณ ชั้น 1 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร วศ. เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกลุ่มงานภายในกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อีกทั้งยังเป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจและงานที่ได้รับมอบหมายของกอง ซึ่งหมุนเวียนการจัดกิจกรรมโดยทุกกองใน วศ. และในครั้งถัดไป กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ มีกำหนดจัดกิจกรรมฯ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้
           กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางวิชาการและเทคนิคปฏิบัติ เพื่อความสามารถของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพิ่มพูนความรู้และทักษะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประกาศนียบัตร โดยให้บริการฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ ท่านที่สนใจเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ สามารถติดตามได้ที่ https://blpd.go.th หรือกดติดตาม Facebook : DSS Academy หรือโทร 0-2201-7452-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor