(ข่าวที่29/2566) วศ.อว. เสริมความรู้ "Trade Secret" การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยีด้วยความลับทางการค้า

 

B15 3  B15 4

B15 1  B15 2

 

          วันที่ 26 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากรบรรยายเสริมความรู้แก่บุคลากร ด้วยกิจกรรมสนทนาประสา วศ. เรื่อง เพิ่มพูนทรัพย์สิน ของ วศ. ด้วยความลับทางการค้า (Trade Secret) มีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา ชั้น 6 อาคาร ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)
          ดร.นพ.ปฐมฯ อธิบดี วศ. กล่าวว่า วศ. เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยภารกิจและหน้าที่ของ วศ. ที่ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยพัฒนาและการให้บริการด้าน NQI เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ วศ. ในการเป็นองค์กรนำในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ อาจมีเทคนิคและความลับทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจถือเป็นความลับทางการค้าที่ต้องรักษาความลับไว้ จึงต้องมีมาตรการในการรักษาความลับทางการค้าที่เหมาะสมและปลอดภัย และจัดทำระบบจัดเก็บ ปกป้อง ดูแล รวมไปถึงการนำความลับทางการค้าไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตและอาจส่งผลกระทบกับ วศ. ในอนาคต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor