(ข่าวที่27/2566) วศ.อว ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

B13 2  B13 3

B13 1  B13 4

           วันที่ 24 - 25 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร (แชมพูสมุนไพร ครีมนวดผมสมุนไพร ผลิตภัณฑ์บำรุงผม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับอากาศชนิดเหลว) ณ โรงแรมเอส.22 สุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย
           ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมสมุนไพร การเลือกวัตถุดิบ การจัดการที่เหมาะสมในการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor