(ข่าวที่13/2566) วศ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการรับรองผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2566

 

 

                                        A1 1  A1 2

                                        A1 3  A1 4

          วันที่ 13 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) โดย กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอัครเมธี อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค , สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม , กรมการค้าต่างประเทศ , กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , สำนักกรรมการส่งเสิรมการลงทุน , สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ และหัวหน้ากลุ่มบริการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์ เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในการประชุม
          การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม และการดำเนินกลไกความเป็นกลาง ริเริ่ม เสนอแนะ และร่วมผลัดดันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการอีกด้วย

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor