Thai English 

(ข่าวที่9/2566)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก” ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง

 

                                   A27 3 A27 2

                                   A27 4 A27 1

 

       วันที่  9-11 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว กองเทคโนโลยีชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก (เทคนิคการทำแบบพิมพ์สำหรับจิ๊กเกอร์ (แก้วกาแฟ) การทำใบมีดจิ๊กเกอร์ การทดลองขึ้นรูป) ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง จำนวน 40 ราย โดยมี พันตรี ทนง สังข์เมือง หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการพื้นที่รอยต่อบ้านทุ่งจี้ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เซรามิกให้มีมาตรฐาน และยกระดับสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและยื่นขอ มผช ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor