Thai English 

(ข่าวที่6/2566) วศ.อว.ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรือนพืชกัญชา-กัญชง และประชุมหารือข้อมูลองค์ความรู้เพื่อวิจัยพัฒนาอาหารฟังก์ชันจากกัญชง ณ กรมวิชาการเกษตร และสถานที่ปลูกของผู้ประกอบการ ในพื้นที่ กทม.

 

                                   A24 4 A24 5

        A24 3 A24 2 A24 1

 

         วันที่ 5 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยคณะนักวิจัยจากกองเทคโนโลยีชุมชน และกองอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ในโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันจากกัญชงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ ได้ศึกษาดูงานโรงเรือนพืชกัญชา-กัญชง และร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมแบบเบ็ดเสร็จ กรมวิชาการเกษตร และสถานที่ปลูกของผู้ประกอบการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

           ผลจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะวิจัยได้รับองค์ความรู้ในการคัดเลือกและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และได้เครือข่ายของผู้ปลูก ผู้สกัดสารสำคัญจากพืชกัญชา กัญชง เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อส่งเสริมกัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศต่อไป

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor