(ข่าวที่4/2566)วศ.อว. วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารสัตว์ รายการ Water – soluble chlorides (as NaCl) in feeding stuffs

 

 

                                 A21 1 A21 5 A21 2                 

 

        วันที่ 3 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ได้จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) โดยดำเนินการจัดส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 48 ห้องปฏิบัติการเพื่อให้ห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบผลการวัด รายการ Water – soluble chlorides (as NaCl) in feeding stuffs ในตัวอย่างปลาป่น และส่งผลกลับมายังกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 เพื่อประเมินผลทางสถิติด้วยวิธีการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการต่อไป

       อาหารสัตว์เป็นอาหารสำหรับการบริโภคของสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์เศรษฐกิจ ผู้เลี้ยงและผู้ผลิตอาหารสัตว์ จึงควรตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์ ที่มีแร่ธาตุเป็นองค์ประกอบหลักในอาหารสัตว์ มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เป็นองค์ประกอบของของเหลวในร่างกายและเนื้อเยื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความสมดุลของกรดและด่าง ได้แก่ เกลือ (โซเดียม และคลอไรด์) ส่วนใหญ่สัตว์ได้รับอาหารที่มีการเสริมเกลือ ทำให้สัตว์ได้ทั้งโซเดียมและคลอไรด์ไปพร้อมๆ กัน โดยอาศัยการดูดซึมที่ลำไส้ ส่วนที่เกินความต้องการจะถูกขับออกทางปัสสาวะหน้าที่ของโซเดียม และคลอไรด์คือ การควบคุมความดัน และความเข้มข้นของเหลวภายนอกเซลล์ (Extracellular fluid) และรักษาสมดุลความเป็นกรด - ด่างภายในตัวสัตว์ โดยทั่วไปอาการของสัตว์เคี้ยวเอื้องเมื่อขาดเกลือจะแสดงออกโดยการไม่อยากกินอาหาร การเจริญเติบโตช้า และน้ำหนักตัวลดลง ดังนั้น เกลือแร่ที่เสริมในอาหารสัตว์จึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยความต้องการแร่ธาตุในสัตว์เคี้ยวเอื้องแสดงอยู่ในรูปของปริมาณความต้องการต่อวัน หรือปริมาณความต้องการต่อหน่วยผลผลิต เช่น ในรูปเปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง หรือหน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) ของวัตถุแห้ง และปกติในการหาปริมาณของคลอไรด์ที่ละลายน้ำในตัวอย่างอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ จะวิเคราะห์หาปริมาณในรูปของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor