(ข่าวที่2/2566) วศ.อว. จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัย” ส่งเสริมห้องปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานและความปลอดภัย

                                     A19 2 A19 3

                                     A19 4 A19 1

           วันที่ 9 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดอบรม หลักสูตร “แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัย” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการจัดการห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย/มาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย รวมทั้งการเลือกและการใช้ตู้ดูดควันอย่างปลอดภัยและการโต้ตอบกรณีฉุกเฉินได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. ประไพพิศ แจ่มสุกใส เทอร์ไนน์ ประธานมูลนิธิความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ , ดร. ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม วีวองโกส นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ วศ.,ดร. ปวีณา เครือนิล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ วศ. มาเป็นวิทยากร โดยมีที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 100 คน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนป้องกันความเสียหายจากอุบัติภัยที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมจึงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย/มาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor