Thai English 

(ข่าวที่338/2565) วศ.อว มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

                                                                A16 3

                                      A16 4 A16 1

               

            กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.)ได้ดำเนินการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.กฤตยา เพชรผึ้ง นักวิจัยชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร
              ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 5 รุ่นมากกว่า 400 คน จากห้องปฏิบัติการกว่า 200 ห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ วศ. มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรในห้องปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและสามารถประยุกต์ใช้ ESPReL Checklist เป็นเครื่องมือในการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของตนเอง สร้างความเข้มแข็งตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor