(ข่าวที่334/2565) วศ.อว. มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ลดค่าบริการทดสอบฯ 3 เดือน สนับสนุนบริการทางวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนคนไทย

 

                              A12 2 A12 1

           

              กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ลดค่าบริการทดสอบและสอบเทียบแบบปกติ 30% ทุกรายการ นาน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อสนับสนุนบริการทางวิทยาศาสตร์มอบให้ผู้รับบริการในภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของขวัญสำหรับประชาชนในปีใหม่ตามนโยบายของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
             ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า วศ. มีบทบาทในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่ดี มีคุณภาพ โดยเฉพาะการบริการทดสอบและสอบเทียบ ที่มีความสำคัญเพื่อส่งถึงประชาชนคนไทย โดยลดค่าบริการทดสอบฯ แบบปกติทุกรายการ 30% เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดภาระค่าใช้จ่าย โดยการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบที่ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน เช่นภาคอุตสาหกรรม ชุมชน SMEs และประชาชนทั่วไป
           ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเช็ครายการทดสอบต่างๆ ได้ที่ http://onestop.mhesi.go.th/mstq/web/ โดยส่งตัวอย่างแบบปกติ ณ ศูนย์บริการ One Stop Service อาคาร ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม และกรณีส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการจะส่งใบแจ้งหนี้ในวันที่ได้รับตัวอย่างทางไปรษณีย์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-201-7000หรือ www.dss.go.th และ Facebook :DSSTHAISCIENCE ในวันและเวลาราชการ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor