Thai English 

(ข่าวที่330/2565) วศ. ผนึกกำลังสมองหาแนวการตรวจประเมินที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

A8 6 A8 3 

A8 5 A8 4

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Harmonization of Assessor, TSC, LAC for Testing laboratory, PTP, RMP" โดยมีจุดมุ่งหมายในการระดมสมอง พิจารณา และทำความเข้าใจร่วมกันในด้านการดำเนินงานด้านการตรวจประเมินทั้งด้านระบบการบริหารงานและด้านวิชาการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นคณะผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เป็นจำนวน 107 คน ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2565
         นางพจมาน ท่าจีน กล่าวว่า กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ มีนโยบายและการดำเนินงานให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นประเภท สถานะ และขนาดของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ซึ่งการประเมินความสามารถด้านระบบบริหารคุณภาพและด้านวิชาการ เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ดังนั้นการตรวจประเมินภายใต้ข้อกำหนดเดียวกัน ด้วยวิธีและหลักการทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจึงเป็นสิ่งจำเป็น อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบการรับรองความสามารถระบบงานห้องปฏิบัติการ ทั้งในการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ทางกองฯ จึงได้จัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการสัมมนาได้ทำการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของหน่วยรับรอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการต่อไป

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD