(ข่าวที่325/2565)วศ.อว. ลงนามความร่วมมือ 3 พระจอมฯ ตั้งเป้าใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบความต้องการภาคอุตสาหกรรม พัฒนาขีดความสามารถนักวิจัยฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

E3 3 E3 2

E3 1 E3 4

      16 ธันวาคม 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ,ศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ,ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อประสานความร่วมมือ และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยในด้านต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับ และใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยไทยทดแทนการนำเข้านวัตกรรมราคาแพง อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและองค์ความรู้โดยรวมของประเทศให้ดียิ่งขึ้นไป
      ดร.นพ.ปฐมฯ อธิบดี วศ. กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีกรอบและแนวทางในการร่วมกันขับเคลื่อนงานบริการวิทยาศาสตร์และวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดำเนินการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรซึ่งกันและกันพร้อมทั้งสนับสนุนด้านคําปรึกษาทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาด้านบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ลงนามในข้อตกลง
      นอกจากนี้ภายในงานยังมีจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่ วศ. ได้ดำเนินการร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัย อาทิ จัดนิทรรศการหนังสือ Antimicrobial and Antiviral Materials และบทความทางวิชาการระดับ International (Journal of Heliyon) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ มจธ. ,ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือวัดแบบระบบอัติโนมัติและการสอบเทียบเครื่องมือวัด และร่วมเป็นบุคลากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยร่วมมือกับ สจล. และพัฒนาห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับชีววัตถุเพื่อให้ได้มาตรฐาน ISO 17025 ซึ่งในปี พ.ศ.2566 จะทำเพิ่มอีกหลายห้องปฏิบัติการโดยร่วมมือกับ มจธ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD