(ข่าวที่320/2565)วศ.อว.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 2565 จัดทำคลิปวีดีโอ ตอน “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” เผยแพร่ผ่านรายการ So Sci สายชิลล์

   

E1 2 E1 1

E1 4 E1 3

    กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมวันดินโลก พ.ศ.2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยปีนี้ กำหนดหัวข้อหลักในการจัดงานในชื่อ Soils, Where food begins: อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน เน้นความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี
      วศ.อว. เล็งเห็นความสำคัญและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ง่ายๆ ด้านการจัดการดินให้มีความอุดมสมบูรณ์จากการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเศษผลไม้เหลือทิัง จากการบริโภคของบุคลากร วศ. พร้อมจัดทำแหล่งเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ ส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรและประชาชนทั่วไป เล็งเห็นคำความสำคัญของการบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพดังกล่าว ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ว่างเล็กๆ “Green Zone” บริเวณหน้าอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วศ. พร้อมทั้งแจกจ่ายให้บุคลากรและประชาชนที่สนใจทั่วไปนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้ประโยชน์โดยไม่เสียใช้จ่าย
      เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพไปสู่สาธารณะ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ได้ผลิตวีดีโอสั้น ตอน “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน เนื่องในวันดินโลก” เผยแพร่ในรายการ So Sci สายชิลล์ ผ่าน Facebook และ YouTube กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณพันลบ สุขจั่น พนักงานห้องสมุด ส.2 กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้ริเริ่มกิจกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้การบำรุงดินให้แก่บุคลากรภายในและผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจบริการสังคมของ วศ. ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการ So Sci สายชิลล์ ตอน อาหารก่อกำเนิด..เกิดจากดิน ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 และประชาชนที่สนใจขอรับน้ำหมักชีวภาพ สามารถติดต่อรับได้ที่ บริเวณหน้าอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD