Thai English 

(ข่าวที่319/2565)วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบ สาขาสิ่งแวดล้อม: การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รายการ pH - Value in water

 

E 1 E 2

 E 3 E 4

       วันที่ 13 ธันวาคม 2565 กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing, PT) สาขาสิ่งแวดล้อมด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 รายการทดสอบ pH - Value in water ซึ่งดำเนินการจัดส่งตัวอย่างน้ำให้แก่ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 443 ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบค่า pH ของน้ำ และกำหนดส่งผลการทดสอบกลับมายังกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เพื่อประเมินความสามารถของการทดสอบด้วยวิธีทางสถิติโดยเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 13528

         การทดสอบหาค่า Positive potential of the Hydrogen ions (pH) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H+) ใช้บอกความเป็นกรด-เบสของสาร โดยค่า pH เป็นค่าลอการิทึมของปริมาณความเข้มข้นไฮโดรเจนไอออน ค่า pH จะกำหนดเป็นตัวเลข อยู่ในช่วง 0 – 14 ถ้าค่า pH น้อยกว่า 7 สารนั้นจะมีฤทธิ์เป็นกรด และถ้าค่า pH มากกว่า 7 จะมีฤทธิ์เป็นเบส แต่ถ้าค่า pH เท่ากับ 7 แสดงว่าสารชนิดนั้นเป็นกลางหรือที่เรียกว่า pH balance การหาค่า pH ในสารต่างๆ มีประโยชน์มากมายในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง รวมไปถึงด้านการแพทย์และการเกษตร เป็นต้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD