(ข่าวที่315/2565) วศ.อว. เสริมองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ เมื่อได้รับทุนจาก สกสว. สนับสนุนระบบนวัตกรรมของประเทศ

318879458 519451446877180 5668661602232065078 n  318427754 519451420210516 4940294072670359061 n

318881938 519451456877179 8561543265980385298 n  318938827 519451333543858 7850096247236410925 n

              วันที่ 8 ธันวาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. เรื่อง สิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติเมื่อได้รับทุนจาก สกสว. ได้รับเกียรติจาก ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ และนางสาววรวรรณ วิมลกาญจนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ เป็นวิทยากร ซึ่งมีบุคลากร วศ. ให้ความสนใจเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) กว่า 55 คน ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
               กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นส่วนราชการระดับกรม มีภารกิจและหน้าที่ในการพัฒนาและขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้วยบุคลากรทางด้วยวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนให้ระบบนวัตกรรมของประเทศสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร วศ. ได้ทราบเนื้อหาในพระราชบัญญัติและสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเมื่อได้รับทุนจาก สกสว. ตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นำมาสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD