Thai English 

(ข่าวที่313/2565) วศ.อว. ต้อนรับผู้แทน ก.พ.ร. และ สพร. หารือแนวทางพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง เพื่อเชื่อมโยงระบบ Biz Portal และ Citizen Portal อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการและประชาชน

317809159 517702917052033 8888675860486761101 n  317846892 517702930385365 4813878210628182781 n

318200995 517702990385359 6222365978417936040 n  318671127 517703017052023 105807803879207728 n

               เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พร้อมคณะ และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและเชื่อมโยงงานบริการภาครัฐสำหรับให้บริการในระบบ Biz Portal และ Citizen Portal
               โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้นำเสนอภาพรวมของระบบ Biz Portal และ Citizen Portal ตลอดจนแนวทางการศึกษาและพัฒนางานบริการของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงและให้บริการบนระบบดังกล่าว ซึ่งอ้างอิงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 288 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (1) บัญญัติ ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออำนวยความสะดวกให้ แก่ประชาชน รวมทั้งให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐทุกหน่วยเข้าด้วยกัน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สพร. พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) เพื่อให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการขออนุมัติอนุญาตจากทางราชการ ยื่นเอกสารหลักฐานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่หน่วยงานของรัฐด้วยตนเอง สำหรับ Citizen Portal จะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรมต่างๆ กับภาครัฐได้มากยิ่งขึ้นครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ภายใต้ Concept “รู้ ยื่น จ่าย รับ” ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน
               ด้าน ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า วศ. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการและประชาชนเป็นผู้รับบริการ ดังนั้น วศ. จึงมีความสนใจและเห็นประโยชน์ของระบบ Biz Portal และ Citizen Portal ที่สามารถเชื่อมโยงงานบริการบางรายการบนแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ เช่น งานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ หรือ การรับรองความสามารถบุคลากรด้าน ว และ ท ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำแผนดำเนินการและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD