th en 

(ข่าวที่296/2565) วศ.อว. ลงพื้นที่ภาคใต้ต้อนรับคณะผู้แทนจาก สกสว. และสำนักงบประมาณ ในโอกาสตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านการวิจัยฯ

121165 1.jpg   121165 2.jpg

121165 3.jpg   121165 4.jpg

           วันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)พร้อมด้วยนางอาภาพร สินธุสาร ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชุมชน นางอรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค และทีมนักวิจัยกองเทคโนโลยีชุมชน ต้อนรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง ของคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงบประมาณในโครงการ “พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพรเพื่อรองรับการจัดทำมาตรฐานสารสกัดสมุนไพร”

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจเป็นองค์กรกำหนดพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Standards Developing Organizations, SDOs) ประเภทขั้นสูง ในสาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการร่วมมือกันวิจัยและพัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ทดสอบที่เหมาะสมต่อกระบวนการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพร ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ ปริมาณจุลินทรีย์ ปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนเป็นการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพร เพื่อรองรับการสร้างมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรของประเทศ ซึ่งจากความร่วมมือดังกล่าวทำให้เกิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสกัดพืชกระท่อมชนิดผง (มอก.3485-25xx) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสมุนไพรต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD