(ข่าวที่295/2565) กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เสริมกิจกรรมการจัดการความรู้ “5ส และมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

111165 1.jpg   111165 2.jpg

111165 3.jpg   111165 4.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ สท. เรื่อง "5ส และมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" โดยมีนางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากร สท. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว แนวปฏิบัติ 5ส. มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า มาตราการประหยัดนํ้า กระดาษ การจัดการขยะ การบริจาคขยะรีไซเคิล และมาตรการจัดประชุมและจัดงานเลี้ยงสีเขียว และกิจกรรม 5ส เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความตระหนักในการอนุรัก์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการทำงานเป็นทีมร่วมกัน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD