(ข่าวที่294/2565) วศ.อว. จับมือ กรอ. สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาและรับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111165 2 1.jpg   111165 2 2.jpg

111165 2 3.jpg   111165 2 4.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ ประชุมหารือร่วมกับ นายประสม ดำรงพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) พร้อมด้วยนางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการและคณะ ด้านการสร้างความร่วมมือในการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 สาขา การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 101 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยการประชุมหารือครั้งนี้ทาง วศ. และ กรอ. ได้ติดตามความคืบหน้าการสร้างความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD