(ข่าวที่293/2565) วศ. มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินการด้วยคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล

111165 2.jpg   111165 3.jpg

111165.jpg   111165 4.jpg

           วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการจริยธรรมฯ ประกอบด้วย นางรัชดา เหมปฐวี นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) นายกรธรรม สถิรกุล นางสาวปัทมา นพรัตน์ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ (กรรมการในสังกัดส่วนราชการ) และนางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านงานจริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

          ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ วศ. รวมทั้งให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการรณรงค์และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร วศ. โดยให้มีกลไกการดำเนินการเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม 7 ประการ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้แก่บุคลากร วศ. โดยให้ความสำคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทุกระดับ ทุกประเภท เพื่อสร้างวัฒนธรรมการประพฤติปฏิบัติตน
ในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
จริยธรรมข้าราชการ 7 ข้อ ที่ข้าราชการพึงปฏิบัติ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD