(ข่าวที่292/2565) วศ.อว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง Researcher Profiles and Academic Identifiers

101165 1.jpg   101165 2.jpg

101165 3.jpg   101165 4.jpg

9 พฤศจิกายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง Researcher Profiles and Academic Identifiers โดยมี นายชาตรี วงษ์แก้ว นักวิชาการอิสระ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยภาคเช้าได้มาบรรยายด้านความสำคัญของรหัสข้อมูลทางดิจิทัลต่อการทำงานกับฐานข้อมูล ได้แก่ Google Scholar ,ORCID, DOI ฯลฯ ภาคบ่ายบรรยายด้านโครงสร้างและการปรับปรุงเว็บไซต์ ThaiJO การออกแบบจัดทำวารสารออนไลน์รวมถึงติดตามและประเมินการใช้ระบบ ThaiJO ของกองบรรณาธิการและคณะทำงานฯ วัตถุประสงค์เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index และเพิ่มโอกาสให้วารสาร BAS สามารถผ่านเกณฑ์ประเมินมากขึ้น ตลอดจนให้กองบรรณาธิการและคณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สามารถบริหารงานทั้ง Back office และ Front office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องนิธิปัญญา ชั้น6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD