th en 

(ข่าวที่147/2565)วศ.อว. สร้างบุคลากร Service Mind รุ่นที่ 2 ตามแนวศาสตร์พระราชา มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ

 

B4 4 B4 2

B4 1 B4 3

      วันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2565 นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วศ.  เรื่อง การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ (Service Mind) รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมและยกระดับการให้บริการ ของบุคลากร วศ. ในการบริหารจัดการ และการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางของศาสตร์พระราชาและศึกษาดูงาน ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว จังหวัดระยอง และกิจกรรมการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ (Service mind) ณ โรงแรม Classic Kameo จังหวัดระยอง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

footer dssnews