th en 

(ข่าวที่143/2565)วศ.อว. ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน หารือการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

 

A11 2 A11 4

A11 1 A11 3

      วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ดร.นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นประธานการประชุมหารือ “โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลางตอนบน” พร้อมด้วย ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ รายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล ผู้อำนวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ร่วมหารือพร้อมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคกลางตอนบนกว่า 10 มหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 90 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   การประชุมในครั้งนี้ ร่วมกันหารือถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและปัญหาที่พบในปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งชี้แจงแผนการดำเนินงานต่อไปของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และได้เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคกลางตอนบน เข้าร่วมโครงการการพัฒนาหน่วยทดสอบในประเทศให้มีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน พัฒนาเครือข่ายระบบบริหารจัดการข้อมูลและการให้บริการด้าน NQI ทั้งนี้ หากสถาบันการศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองให้มีมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สามารถสมัครได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ (พศ.) โทร 0 2201 7445 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ในวันและเวลาราชการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

footer dssnews