(ข่าวที่76/2565)วศ. เปิด Lab ต้อนรับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มอ. ยกระดับห้องปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพร

 

B9 3 B9 2

B9 1 B9 4

      วันที่ 14 มีนาคม 2565 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานต้อนรับคณะวิจัยจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) นำโดย ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ในการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร โดยมีนางอาภาพร สินธุสาร ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชุมชน ร่วมต้อนรับคณะวิจัยดังกล่าว ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
     นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า วศ. มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ รวมถึงจัดตั้งโรงงานสารสกัดสมุนไพร สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มอ. มีผลการทดสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกับ วศ. ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในปัจจุบัน วศ. ได้ดำเนินการจัดทำเกี่ยวกับมาตรฐานวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพร เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรมของสารสกัดกระท่อม
     ทั้งนี้ คณะวิจัยฯ มอ.ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีชุมชน และกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล เพื่อส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ การต่อยอดผลิตภัณฑ์ และการพัฒนามาตรฐานวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพร ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานวัตถุดิบและสารสกัดจากสมุนไพร รวมถึงการพัฒนาการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบและสารสกัดจากสมุนไพร โดยมีกำหนดเยี่ยมชมดูงานห้องปฏิบัติการ วศ. ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2565

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : กัญญาณัฐ เทวงษา ภาพ : เอกพจน์ เกลี้ยงงาม

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD