th en 

(ข่าวที่8/2565)อธิบดี วศ. เยี่ยมชม “การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ”เพื่อสร้างเอกลักษณ์โดดเด่นให้แก่ผู้ประกอบการ จ.สตูล

 

B2 4 B2 2

B2 3 B2 1

       วันที่ 13 มกราคม 2565 นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วย นางอาภาพร สินธุสาร ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชุมชน ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการกลุ่มปันหยาบาติก อำเภอละงู จังหวัดสตูล เยี่ยมชมติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ” ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยเป็นเทคนิคการพัฒนากรรมวิธีการผลิตผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติด้วยวัตถุดิบที่เหมาะสมในท้องถิ่น ได้แก่ ดินแทร์ราโรซา (Terrarosa) จำปาดะ ใบหูกวาง และใบสาบเสือ เป็นการส่งเสริม พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นองจังหวัดสตูล ทั้งนี้ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ทดลองการลงเทียนบนผ้าด้วยแม่พิมพ์โลหะ พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการย้อมผ้าบาติกด้วยสีธรรมชาติ ให้แก่ทีมนักวิทยาศาสตร์ของกองเทคโนโลยีชุมชน วศ. เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มยิ่งขึ้นในอนาคต สำหรับกิจกรรมการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

footer dssnews