th en 

(ข่าวที่6/2565)วศ.อว. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาสอบเทียบ รายการ Calibration of Electronic Balance

 

 A4 2 A4 1

A4 4 A4 3

     วันที่ 10 มกราคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ได้ดำเนินการเริ่มกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาสอบเทียบจำนวน 1 รายการ คือ Calibration of Electronic Balance ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 ซึ่งเป็นกิจกรรม On-site มีกำหนดการเริ่มต้นในเดือนมกราคม 2565 และ สิ้นสุดดำเนินกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีห้องปฎิบัติการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 15 ห้องปฏิบัติการ ซึ่งห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมต้องส่งเจ้าหน้าที่ (ไม่เกิน 2 คน) มาสอบเทียบเครื่องมือ ณ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ (SAL) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามวันเวลาที่ได้รับการนัดหมาย โดยทางกลุ่ม ได้มีมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบาย วศ. โดยให้วัดอุณหภูมิร่างกายและเช็คอินไทยชนะก่อนเข้าอาคาร โดยเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่ติดต่อประสานงาน และตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

    การจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญฯ ในสาขาสอบเทียบรายการนี้ ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแก่เครื่องมือวัด ในการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวลและเชิงกล ที่มีใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร ทางการแพทย์ วัสดุนวัตกรรม และการวิจัยต่างๆ ดังนั้น ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมวลและเชิงกล จึงจำเป็นต้องเข้าร่วมเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผลการทดสอบและสอบเทียบ สำหรับการยืนยันสมรรถนะและความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและสนับสนุนระบบ NQI ของประเทศ เป็นการสร้างหลักประกันทางคุณภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ช่วยลดการกีดกันทางการค้าทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

   ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สามารถส่งเสริมสมรรถนะและความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้ เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของห้องปฏิบัติการและยกระดับคุณภาพสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล อีกทั้งเอื้ออำนวยต่อห้องปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยง และเป็นเครื่องมือสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพและบริหารความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการได้ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

footer dssnews