th en 

(ข่าวที่143/2564)วศ.อว.จัดสัมมนาฯเสริมแกร่ง NQI ต่อยอดข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างคุณภาพของประเทศ

D2 4 D2 2

D2 1 D2 3

 

       วันที่ 15 กันยายน 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI) ด้านวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล” เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้นำไปเสริมสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างทางด้านคุณภาพของประเทศด้านบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีมากยิ่งขึ้น ได้รับเกียรติ จาก คุณอาศิรวรรธน์ โพธิพันธุ์ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ กองกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ดร.อมรพล ช่างสุพรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมสีเขียว กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ รศ.ดร.อำพร เสน่ห์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากร โดยมีบุคลากร วศ. และผู้ที่สนใจเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้วลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
     ทั้งนี้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยโมเดลเศรษฐกิจ BCG หนึ่งในเป้าหมายการขับเคลื่อน คือ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลง 2 ใน 3 โดยการหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในรูปของวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสและไม่สัมผัสอาหาร การสนับสนุนการผลิต การจำหน่ายและการอุปโภค ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่สมบูรณ์ จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมดังกล่าวจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐและเอกชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมฯ ไปบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล  ภาพ : เอกพจน์ เกลี้ยงงาม

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

footer dssnews