(ข่าวที่85/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรม วศ.จิตอาสา ทำนุบำรุง ศาสนา และปลูกต้นไม้ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

 

B2 4 B2 2

B2 3 B2 1

26 พฤษภาคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดโครงการ วศ.จิตอาสา ทำนุบำรุง ศาสนา และปลูกต้นไม้ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเพิ่มป่าไม้พื้นที่สาธารณะเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริสอดคล้องกับศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์อนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านแหลมแม่นกแก้ว ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวัดช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จำนวนกว่า 166 คน เข้าร่วมโครงการประพฤติปฏิบัติความดีให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS